Vedtægter Beboerforeningen

§ 1
Formålet med foreningen er at have en plads, hvor byens beboer, børn såvel som voksne kan samles til fælles aktiviteter.

§ 2
Medlemmerne sørger for vedligeholdelse m.m. af pladsen. Pengene hertil skaffes ved en årlig kontingent pr. husstand (enlige til halv pris).


§ 3

Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med den årlige grisefest i august måned.
På denne fremlægges regnskabet i revideret stand. Her vælges bestyrelse og revisor og hvad der vedrører foreningen.
Regnskabsåret er fra 1. juni til 31. maj.

§ 4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (+ 1 suppleant), hvoraf en er formand og en kasserer. Der er 1 revisor, valgene gælder for 2 år.
Bestyrelsen fordeler selv arbejdet imellem sig. Formanden leder forsamlingen.

§ 5

Bestyrelsen varetager alt fornøden med hensyn til fordeling af arbejdsopgaver.

§ 6

Fraflytter et medlem egnen og ikke ønsker at fortsætte som medlem, har denne ingen økonomiske forpligtelser, men heller ingen ret til foreningens aktiver.

§ 7

Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden et år før udmeldelsen er gyldig. Udmeldelser skal følge regnskabsåret.

§ 8

Generalforsamlingen fatter med simpel stemmeflertal gyldig beslutning i alle anliggender. Dog ved forandring i vedtægter fordres at mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede og at 2/3 af de mødte stemmer derfor. Skulle der til indvarslet generalforsamling ikke være mødt så stort et antal, indvarsles til ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor der uden hensyn til de mødtes antal tages gyldig beslutning med 2/3 flertal.

§ 9

Ekstra generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelse anser det for nødvendig eller 1/6 af medlemmerne forlanger det.

§ 10

Bestyrelsen kan til enhver tid optage nye medlemmer.

§ 11

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder evt. aktiver almen nyttige formål.
                    
                           


Sattrup august 1989